Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego

Rekrutacja
)

Cel studiów

Studia przeznaczone są dla osób z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, które chcą podjąć pracę w charakterze tłumacza pisemnego tekstów specjalistycznych lub tłumacza ustnego. W ramach studiów podyplomowych słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne przy zdawaniu różnego rodzaju egzaminów dla tłumaczy.

Program

Studia dla tłumaczy pisemnych i ustnych skierowane są do kandydatów, którzy chcą nauczyć się tłumaczenia ustnego i pisemnego w parze językowej polski-niemiecki.

W ramach przedmiotów ogólnych słuchacze poznają podstawową wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu tłumacza, na przykład na temat technik i strategii przekładu, pomocy warsztatowych oraz zasad etycznych wykonywania zawodu tłumacza. Ponadto zapoznają się z zasadami sporządzania tłumaczeń poświadczonych, techniką notacji oraz doskonalą znajomość kompetencji językowych z zakresu języka polskiego i niemieckiego. Główny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności tłumaczeniowych.

W ramach zajęć praktycznych słuchacze poznają zasady i problemy tłumaczenia pisemnego różnych rodzajów tekstów, takich jak prawne i prawnicze, urzędowe, ekonomiczne, marketingowe, techniczne, medyczne, literackie i naukowe. Ponadto uczą się na zajęciach w kabinach dokonywać przekładu ustnego (a vista, konsekutywnego, szeptanego i symultanicznego). Słuchacze poznają również różne pomoce warsztatowe i uczą się efektywnie z nich korzystać podczas tłumaczenia. Ważnym elementem programu studiów jest zapoznanie słuchaczy ze sposobami pozyskiwania wiedzy specjalistycznej i uświadomienie im konieczności stałego doskonalenia zawodowego.

Zdobyte w ramach studiów umiejętności weryfikowane są podczas egzaminu końcowego, który umożliwia nie tylko sprawdzenie własnych umiejętności, lecz również oswojenie się z sytuacją stresu egzaminacyjnego. Nabyte umiejętności tłumaczeniowe ułatwią słuchaczom zdanie egzaminów i uzyskanie uprawnień między innymi tłumacza przysięgłego, tłumacza tekstów specjalistycznych czy tłumacza certyfikowanego przez Unię Europejską.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego

Rekrutacja

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego.

Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego:

 • absolwenci studiów filologicznych w zakresie języka niemieckiego (dyplom ukończenia studiów wyższych),
 • absolwenci innych studiów (ustny egzamin wstępny).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Oferowane zajęcia w zakresie przekładu różnego rodzaju tekstów specjalistycznych umożliwiają zapoznanie się z problemami tłumaczy i ułatwiają wybór własnej ścieżki kariery. Absolwenci studiów podyplomowych mogą podjąć pracę w charakterze tłumacza ustnego i pisemnego różnych tekstów specjalistycznych. W ramach studiów podyplomowych słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności, które są przydatne przy zdawaniu różnego rodzaju egzaminów dla tłumaczy, zwłaszcza egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Planowane terminy zjazdów:

Szczegółowe terminy zjazdów zostaną podane we wrześniu.

Zajęcia będą odbywać się średnio co 2-3 tygodnie: w soboty (od 9.00 do 18.30 z przerwą godzinną na obiad) oraz w niedziele (od 9.00 do 16.30 z przerwą godzinną na obiad).

Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (z przewagą zajęć online).

Na końcu semestru letniego zaplanowano stacjonarny egzamin pisemny i ustny.

Zaliczenie semestru zimowego oparte jest na zaliczeniach i ocenach z przedmiotów.

Dolny/Górny limit przyjęć:  14/25

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez np. pracodawcę, uczelnię itp.
 5. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2024-06-01 - 2024-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2024-10-19
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia prześlij dokumenty na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; zajęcia hybrydowe w budynku przy ulicy Studenckiej 5 oraz na platformie MS Teams
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. wgraj zdjęcie
  3. dane o wykształceniu
  4. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  5. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna).
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dopilnuj aby na dokumencie wydrukowało się również Twoje zdjęcie uprzednio wgrane do systemu)  (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez np. pracodawcę, uczelnię itp.
  5. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@uken.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

3200

Terminy rat

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 2 grudnia 2024 r.,
III rata – do 17 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r.

Kadra

dr Magdalena Łomzik – adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Autorka lub współautorka licznych publikacji z dziedziny przekładu specjalistycznego i jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia poświadczonego i medycznego oraz nazw własnych. Prelegent warsztatów dla tłumaczy przysięgłych, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.
dr Magdalena Łomzik
dr Magdalena Łomzik
Kierownik studiów
dr hab. Artur Dariusz Kubacki, prof. UKEN – kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego od 1998 r. Biegły sądowy w zakresie juryslingwistyki w parze języków niemiecki-polski. Autor lub współautor bardzo licznych publikacji z dziedziny przekładu specjalistycznego i jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Od 2005 r. członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz od 2007 r. konsultant, a następnie od 2013 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Aktywny działacz na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych.
dr hab. Artur Dariusz Kubacki, prof. UKEN
dr hab. Artur Dariusz Kubacki, prof. UKEN

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Neofilologii, tłumacze przysięgli, czynni zawodowo tłumacze tekstów specjalistycznych, pasjonaci języka niemieckiego.

Pozostali wykładowcy:

 • dr Marek Gładysz – tłumacz specjalistyczny j. niemieckiego i j. angielskiego,
 • dr Piotr Majcher – prawnik i germanista,
 • dr Agata Mirecka – tłumacz przysięgły j. niemieckiego,
 • dr Tomasz Szybisty – pracownik naukowo-dydaktyczny,
 • dr Justyna Sekuła – pracownik naukowo-dydaktyczny,
 • mgr Beata Podlaska – tłumacz przysięgły j. niemieckiego.

Dlaczego z nami

Nasz program studiów podyplomowych dla tłumaczy języka niemieckiego uwzględnia nie tylko kształcenie umiejętności przekładu pisemnego, lecz także przekładu ustnego.

Oferowane zajęcia w zakresie przekładu różnego rodzaju tekstów specjalistycznych umożliwiają zapoznanie się z problemami tłumaczy i ułatwiają wybór własnej ścieżki kariery.

Zajęcia prowadzone są przez m.in. przez tłumaczy przysięgłych oraz tłumaczy tekstów specjalistycznych, którzy dzielą się ze słuchaczami własnymi doświadczeniami zawodowymi.

Absolwenci o kierunku

Kontakt