Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej. STUDIA ONLINE

Rekrutacja
)

Cel studiów

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie pogłębioną wiedzę do pracy w środowisku rodziny doświadczającej różnorodnych problemów w codziennym funkcjonowaniu w zakresie działań wspierających skierowanych na dziecko i dorosłych członków rodziny.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • ukończone studia I  lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczone dyplomem na jednym z kierunków:  pedagogika,  pedagogika specjalna,  praca socjalna, psychologia, socjologia,  resocjalizacja, nauki o rodzinie.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych ma pogłębioną wiedzę do pracy w środowisku rodziny doświadczającej różnorodnych problemów w codziennym funkcjonowaniu w zakresie działań wspierających skierowanych na dziecko i dorosłych członków rodziny. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające doskonalenie zawodowe w zakresie różnych form wsparcia dziecka i rodziny wieloproblemowej. Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny, zawodowo zajmujących się wspieraniem środowisk rodzinnych zwłaszcza asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i kuratorów rodzinnych. Proponowane treści adresowane są także do osób, które prowadzą rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i poszukują wiedzy potrzebnej im w codziennym funkcjonowaniu oraz wychowaniu dzieci.

Studia doskonalące.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele online w formie wykładów, ćwiczeń, seminarium.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 26-27.X. 2024; 9-10.XI.; 23-24.XI.; 7-8.XII.; 14-15.XII.; 11-12.I.2025; 25-26.I.2025; 1-2.II.2025.

Semestr II: 1-2.III.2025; 15-16.III.; 29-30.III.; 12-13.IV.; 26-27.IV.; 10-11.V.; 24-25.V.; 7-8.VI.; 14.-15.VI.

Dolny/Górny limit przyjęć: 20/30

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez np. pracodawcę, uczelnię itp.
 5. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2024-06-01 - 2024-10-04
Planowany termin rozpoczęcia
2024-10-26
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia prześlij dokumenty na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
zajęcia prowadzone online
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. wgraj zdjęcie
  3. dane o wykształceniu
  4. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  5. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna).
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dopilnuj aby na dokumencie wydrukowało się również Twoje zdjęcie uprzednio wgrane do systemu)  (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez np. pracodawcę, uczelnię itp.
  5. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@uken.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 2 grudnia 2024 r.,
III rata – do 17 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r.

Kadra

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła szkolenia z zakresu rodzinnej opieki zastępczej i programów wspierania rodziny oraz pracy z dzieckiem i rodziną. Jej zainteresowania naukowe związane są z rodzinną opieką zastępczą nad dzieckiem, pracą socjalną oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych, jest także autorem publikacji z tego zakresu, współpracuje z instytucjami o charakterze opiekuńczym i społecznym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, a także Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
Dr Józefa Matejek, prof. UKEN
Dr Józefa Matejek, prof. UKEN
Kierownik studiów

Kadrę stanowią pracownicy Instytutu Zarządzania i Spraw  Społecznych.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 51, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@uken.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut zarządzania i Spraw Społecznych

  os. Stalowe 17;  31-922 Kraków

  e-mail: iziss@uken.krakow.pl

  tel. 12 662 79 50