Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku

Rekrutacja
)

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania języka rosyjskiego w różnych zawodach (gałęziach rynku) oraz przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.
Absolwent będzie posiadał bogaty zasób leksyki specjalistycznej.  Zdobędzie kwalifikacje w zakresie pisemnego i ustnego przekładu tekstów różnych branż oraz praktyczną umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim i szeroką wiedzę na temat języka, sztuki i kultury rosyjskiej.

Program

Przedmioty ogólne wnoszą wiedzę o rozwoju, stylach i normach poprawności językowej. Słuchacze zyskują wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu tłumacza, taką jak: teorie i techniki przekładu, pomoce warsztatowe, trening tłumacza. Ważny aspekt to kształcenie umiejętności tłumaczeniowych.

W ramach zajęć praktycznych słuchacze poznają zasady i problemy tłumaczenia pisemnego korespondencji oraz tekstów – prawnych i prawniczych, urzędowych, ekonomicznych, medycznych, literackich.

Ćwiczenia obejmują przekład ustny – a vista, konsekutywny, symultaniczny. Planowane są zajęcia stacjonarne – w salach budynku przy ulicy Studenckiej 5, a częściowo w aplikacji MS Teams.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom studiów licencjackich lub magisterskich oraz bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego (B2) i polskiego,
 • wymagana znajomość aplikacji MS Teams.

O przyjęciu absolwentów studiów niefilologicznych decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna.

 

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Nasz program studiów podyplomowych zakłada uzyskanie kompetencji filologicznych w zakresie języka rosyjskiego. Nadto daje możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka rosyjskiego i technik przekładu do celów tłumaczenia oraz komunikowania się w aktywności zawodowej.
Proponowane zajęcia doskonalą warsztat tłumacza tekstów użytkowych i artystycznych; ustnych i pisemnych oraz przygotowują do samodzielnej pracy przekładowej w wielu branżach współczesnego rynku pracy.

Planowane terminy zjazdów:

zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie – szczegółowe terminy zjazdów zostaną podane w październiku 2023 r.

W piątek zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych 16.00-20.00, sobota i niedziela – godziny poranne 9.00-15.00.

Sposób prowadzenia zajęć:

Planowane są zajęcia stacjonarne – w salach budynku przy ulicy Studenckiej 5, a częściowo w aplikacji MS Teams.

Zakończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów, egzaminów brak.

Dolny/Górny limit przyjęć:  10/30

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-10-22
Planowany termin rozpoczęcia
2023-11-10
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia stacjonarne – w salach budynku przy ulicy Studenckiej 5, a częściowo w aplikacji MS Teams.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2200

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

dr Iwona Papaj – rusycysta, adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa Instytutu Neofilologii UP. Prowadzi zajęcia z Tłumaczenia tekstów specjalistycznych – ekonomicznych, prawniczych, użytkowych; Stylistyki oraz Rosyjskich teorii przekładu i Komunikacji międzykulturowej
Dr Iwona Papaj
Dr Iwona Papaj
Kierownik studiów
dr hab. Lesława Korenowska, prof. UP - native speaker języka rosyjskiego i ukraińskiego, rusycysta i anglista
Dr hab. Lesława Korenowska, prof. UP
Dr hab. Lesława Korenowska, prof. UP
dr Julia Ostanina-Olszewska – rusycysta i anglista
Dr Julia Ostanina-Olszewska
Dr Julia Ostanina-Olszewska
Mgr Urszula Deja
dr Marcin Dziwisz – rusycysta i ukrainista. Posiada uprawnienia do nauczania języka polskiego cudzoziemców.
Dr Marcin Dziwisz
Dr Marcin Dziwisz
dr Mikołaj Mazuś - rusycysta, literaturoznawca
Dr Mikołaj Mazuś
Dr Mikołaj Mazuś
dr Michał Jankowicz – rusycysta i ekonomista
Mgr Michał Jankowicz
Mgr Michał Jankowicz
dr Larisa Mikheeva – rusycysta, językoznawca i dydaktyk, native speaker języka rosyjskiego
dr Larisa Mikheeva
rusycysta, literaturoznawca, adiunkt w Katedrze Literatury Rosyjskiej
Dr Paulina Wójcikowska-Wantuch
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Przekładoznawstwa, Katedry Językoznawstwa Rosyjskiego oraz Katedry Literatury Rosyjskiej w Instytucie Neofilologii UP: tłumacze przysięgli, tłumacze tekstów specjalistycznych, językoznawcy, badacze stylów języka rosyjskiego, znawcy literatury i kultury rosyjskiej.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt