Neurologopedia

Rekrutacja
)

Cel studiów

UWAGA! PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO 30.09.2023 R.

zapraszamy do udziału w rekrutacji!

 

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i doświadczeń praktycznych, przydatnych w pracy z osobami z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi.

Program

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji dotyczących:

 • znajomości metod i technik badań neurologopedycznych;
 • opisu objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, genetycznym;
 • technik terapii osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego;
 • interpretacji badań specjalistycznych;
 • współpracy z lekarzem (neurologiem, genetykiem, rehabilitantem) i rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej);
 • współpracy z lekarzem (neonatologiem, rehabilitantem, neurologiem) w zakresie ustalenia metod terapii karmienia.

Praktyki odbywają się na oddziałach neonatologii i neurologii oraz w szkołach specjalnych.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Neurologopedia

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Neurologopedia (w roku ak. 2022/2023)

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Neurologopedia (w roku ak. 2021/2022)

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów II-go stopnia z kwalifikacjami logopedy lub dyplom ukończenia studiów II-go stopnia i świadectwo ukończenia studiów logopedycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Jakie uzyskam uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych?

Po ukończeniu studiów podyplomowych Neurologopedia uzyskasz kwalifikacje do pracy z osobami z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi.

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia zwykle odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa/trzy tygodnie.

Praktyki w szpitalach i szkole specjalnej odbywają się w piątki od. godziny 8.00 lub 12.00 (trzy piątki w roku).

 • Jak wyglądają praktyki?

Praktyki odbywają się w wybrane piątki (3 piątki na rok od godziny 8:00, łącznie 13 godzin praktyk) w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK w Krakowie, w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 11.

Wszelkie szczegóły otrzymacie Państwo podczas spotkania organizacyjnego na pierwszych zajęciach.

 • Czym kończą się studia?

Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów wymaganych programem studiów oraz oddanie pracy końcowej przygotowanej zgodnie z ustaleniami z promotorem.

 • Sposób prowadzenia zajęć:

stacjonarnie i zdalnie.

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  21/40
Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-28
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia prowadzone stacjonarnie i zdalnie przez platformę MS Teams
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2200

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

dr Alicja Kabała
Kierownik studiów
dr Ewa Bielenda-Mazur - Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, gdzie prowadzi badania nad rozwojem mowy i myślenia dziecka w normie i patologii; neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, filolog; doświadczony diagnosta (zajmuje się diagnozą rozwoju dzieci głównie w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym) i terapeuta dzieci z różnymi zaburzeniami (m.in. alalią, afazją, zespołem Aspergera, autyzmem i zespołami genetycznymi).
dr Ewa Bielenda-Mazur
dr Ewa Bielenda-Mazur
Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek, psycholog, logopeda – kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainteresowania naukowe dotyczą autyzmu, dysleksji, dwujęzyczności, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Jest twórcą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, wykorzystywanej w przedszkolach, szkołach, poradniach w Polsce, w Międzynarodowej Szkole CSI w Lyonie, w Szkole SEN w Dublinie. Stworzoną przez siebie Metodę Krakowską opisała w książkach: Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, 2014, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej. Wypromowała 14 doktorantów
prof. zw. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek
prof. zw. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek
Kierownik Katedry
dr hab. Marta Korendo, prof. UP
dr hab. Marta Korendo, prof. UP
dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe i problematyka badań: nabywanie i rozwój języka u dzieci upośledzonych, obciążonych genetycznie warunkowanymi zespołami chorobowymi, zaburzenia komunikacji językowej dzieci, szczególnie narażonych na działanie teratogenów w życiu płodowym, w tym FASD, diagnoza i terapia osób ze schorzeniami neurologicznymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na padaczkę, norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju, diagnoza i terapia logopedyczna osób starszych. Autorka monografii: Dziecko z Fasd. Jak rozpoznać i pomóc. Przegląd metod terapeutycznych dla pedagogów i logopedów (2010), Padaczka w relacji pacjent-rodzic-terapeuta (2014), Specyfika rozwoju pre-i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD. Zaburzenia komunikacji językowej (2015).
dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń, prof. UP
dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń, prof. UP
dr hab. prof. UP Zdzisława Orłowska-Popek – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe: budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi; norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju; stymulacja rozwoju dziecka; nauczanie języka polskiego jako drugiego/obcego. Jest autorką wielu artykułów opisujących budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, trudności językowe głównie dzieci niesłyszących, monografii: Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017).
dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP
dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła - adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, glottodydaktyk, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (m.in. z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją). Prowadzi turnusy terapeutyczne z dziećmi polskiego pochodzenia wychowującymi się za granicą. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem.
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła
dr Katarzyna Sedivy-Mączka – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, neurologopeda, pedagog specjalny; posiada doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zagrożonych dysleksją; bada rozwój systemu językowego u dzieci z autyzmem; interesuje się zaburzeniami czytania; autorka publikacji naukowych oraz pomocy terapeutycznych
dr Katarzyna Sedivy-Mączka
dr Katarzyna Sedivy-Mączka
dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; neurologopeda, glottodydaktyk, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, zaburzeniach miofunkcjonalnych u dzieci i dorosłych, nauczaniu wymowy obcokrajowców oraz pre- i postnatalnej stymulacji dzieci.
dr Anna Siudak
dr Anna Siudak
mgr Małgorzata Kuśnierz
mgr Małgorzata Kuśnierz

Zajęcia na kierunku prowadzą pracownicy Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego, między innymi twórczyni Metody Krakowskiej prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska oraz zaproszeni do współpracy specjaliści w dziedzinie logopedii i medycyny (neurolodzy, genetycy, neonatolodzy, gastrolodzy), neurologopedzi, neurobiolodzy, rehabilitanci.

Dlaczego z nami

WYRÓŻNIA NAS WIEDZA ZWERYFIKOWANA DŁUGOLETNIĄ PRAKTYKĄ

Studia neurologopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym stwarzają możliwość uczenia się od wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie neurologopedii, psychologii i nauk medycznych.  Zajęcia prowadzą pracownicy Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju posiadający bogate doświadczenia terapeutyczne i diagnostyczne oraz zaproszeni do współpracy naukowcy-praktycy, stąd w obrębie poszczególnych kursów możliwe jest zdobycie aktualnej wiedzy popartej doświadczeniami klinicznymi. Studia oferują różnorodność tematyczną, w obrębie bloku neurologopedycznego i medycznego można znaleźć zarówno zagadnienia adresowane do terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi, młodzieżą, jak i z dorosłymi.

NASZYM SŁUCHACZOM ZAPEWNIAMY:

 • dwa semestry nauki,
 • wysoki poziom merytoryczny wszystkich zajęć,
 • interesujące miejsca praktyk,
 • część wykładów w formie zdalnej.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 50, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Zdrowiu
  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 61
  e-mail: inz@uken.krakow.pl
  tel. 12 662 63 61