Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Rekrutacja
)

Cel studiów

Pierwszy zjazd planowo odbędzie się 28 i 29 października 2023 r.

UWAGA! PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO 10.10.2023 R.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 11.10.2023 R.

W ZWIĄZKU Z TYM ZMIENIA SIĘ TERMIN EGZAMINU Z GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO DLA OSÓB, KTÓRE NIE KOŃCZYŁY STUDIÓW z obszaru nauk humanistycznych (dyscyplina językoznawstwo lub literaturoznawstwo).

EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.10.2023 R. GODZ. 14.00 SALA 545.

Możliwość organizacji egzaminu on-line, po zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania języka polskiego w środowisku wielokulturowym poprzez:

 • stwarzanie warunków do budowania wiedzy glottodydaktycznej i polonistycznej;
 • usprawnianie umiejętności komunikacyjnych;
 • kształcenie umiejętności praktycznych.

Program

Zajęcia na studiach podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego są prowadzone zdalnie w weekendy, praktyki odbywają się stacjonarnie w dni robocze. Zajęcia odbywają się w trybie synchronicznym (słuchacze/słuchaczki i prowadzący spotykają się w tym samym czasie) z wykorzystaniem platformy ClickMeeting i Microsoft Teams oraz w trybie asynchronicznym (słuchacze/słuchaczki samodzielnie, w dogodnym dla siebie czasie, wykonują przygotowane dla nich zadania) na platformie Moodle.

Wszystkim, którzy chcieliby się spotkać z prowadzącymi, zapewniamy indywidualne konsultacje.

 

Program nauczania został tak skonstruowany, aby przygotować do nauczania języka polskiego jako obcego na lektoratach w kraju i zagranicą, a także do uczenia języka polskiego jako drugiego uczniów z doświadczeniem migracji, którzy w coraz większej liczbie przybywają do Polski.

Na program nauczania składają się przedmioty z czterech bloków:

 • glottodydaktyka polonistyczna;
 • wiedza o języku;
 • literatura i kultura;
 • przedmioty uzupełniające.

 

Naszym słuchaczom zapewniamy:

 • nowoczesną dydaktykę – podejście zorientowane na działanie;
 • nauczanie zdalne;
 • zindywidualizowane praktyki;
 • pracę z doświadczonymi praktykami.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

dwie ścieżki studiów: 

1. Warunki przyjęcia na studia kwalifikacyjne nauczycielskie (3 semestry; 376 godzin w tym 90 godzin praktyk): dyplom studiów II stopnia (tytuł zawodowy magistra) na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych z poświadczaniem kwalifikacji pedagogicznych lub na kierunkach z innych obszarów wiedzy z poświadczeniem kwalifikacji pedagogicznych.

2. Warunki przyjęcia na studia doskonalące lektorskie (2 semestry; 286 godzin w tym 30 godzin praktyk): dyplom studiów I lub II stopnia (tytuł zawodowy licencjata lub magistra) na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych lub na kierunkach z innych obszarów wiedzy.

Kandydat, który ukończył studia na kierunku innym niż z obszaru nauk humanistycznych (dyscyplina językoznawstwo lub literaturoznawstwo) musi przystąpić do egzaminu wstępnego sprawdzającego podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego.

Egzamin z gramatyki odbędzie się stacjonarnie w dniu 05.10.2023 r., o godzinie 13:00, pokój nr 545.

Szanowni Państwo, kandydaci na studia podyplomowe NJPJOiD w roku akademickim 2023/2024, absolwenci studiów innych niż z obszaru nauk humanistycznych (dyscyplina językoznawstwo lub literaturoznawstwo), przygotowując się do egzaminu z gramatyki języka polskiego mogą Państwo sięgnąć po podręcznik Janusza Strutyńskiego „Gramatyka polska” lub podręczniki ze szkoły podstawowej (klasy IV-VIII).

Egzamin będzie sprawdzał podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego. Istotne jest dla nas, aby osoby rozpoczynające nasze studia, znały podstawowe pojęcia (np.: podsystemy języka; czym zajmuje się fonologia, fonetyka, morfologia, składnia, słowotwórstwo; morfem fleksyjny – słowotwórczy – gramatyczny, wzorce odmiany, odmienne części mowy, nieodmienne części mowy, części zdania, rodzaje wypowiedzeń, fleksja, koniugacja), którymi będą się posługiwać na zajęciach wykładowcy (studenci nie mają możliwości uczestniczenia w kursie gramatyki od podstaw w ramach studiów).

Z uszanowaniem, Kierownik studiów podyplomowych

NJPJOiD prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek

 

Nauczyciel polonista może wybrać zarówno ścieżkę lektorską doskonalącą dwusemestralną (niedającą kwalifikacji nauczycielskich) lub ścieżkę nauczycielską trzysemestralną (dającą kwalifikacje nauczycielskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Kandydat będący cudzoziemcem spełnia powyższe wymagania (dyplom poświadczony przez tłumacza przysięgłego) oraz posiada certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 lub wyższym.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

1. Ścieżka nauczycielska (3 semestry; 376 godzin w tym 90 godzin praktyk) – kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole na I, II, III i IV etapie lub odrębnie na każdym etapie nauczania (zależnie od wstępnych kwalifikacji uczestników studiów); absolwenci/absolwentki studiów podyplomowych mogą pracować jako lektorzy języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego, mogą uczyć cudzoziemców (w tym migrantów) dorosłych i dzieci.

2. Ścieżka lektorska (2 semestry; 286 godzin w tym 30 godzin praktyk) – absolwent/absolwentka jest przygotowany/a do nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego. Może pracować jako lektor tylko na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów) dorosłych i dzieci. Ścieżka lektorska dwusemestralna nie daje kwalifikacji nauczycielskich.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Jak wyglądają praktyki?

Praktyki odbywają się stacjonarnie w dni robocze; część praktyk to obserwacje, a część to prowadzenie zajęć; jest też możliwość odbycia praktyki w miejscu zamieszkania, pod warunkiem, że opiekun praktyk ma ukończone studia podyplomowe z nauczania polskiego jako obcego lub taką specjalność oraz doświadczenie w nauczaniu.

Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji: 30/90 godzin, szkoły podstawowe, szkoły językowe.

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Studia podyplomowe w trybie online, praktyki odbywają się stacjonarnie

Zajęcia odbywają się w trybie online w soboty i niedziele w godz. 8.00-18.00

Praktyki realizowane są w dni robocze.

 • Planowane terminy zjazdów:
HARMONOGRAM I ZJAZDU
TERMINY ZJAZDÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO 2023/2024
 • Czym kończą się studia?

Na zakończenie słuchacz przedstawia pracę dyplomową i składa egzamin.

Ostatni egzamin na studiach wraz z zaliczeniem pracy odbywa się online, tak jak pozostałe egzaminy i zaliczenia.

 • Czy na studia mogą aplikować obcokrajowcy?

Tak, pod dodatkowym warunkiem, że aplikujący posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C1.

 • Czy trzeba wykazać się znajomością języka obcego?

Nie trzeba się wykazywać znajomością języka obcego.

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  30/40
Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-07-01 - 2023-10-10
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-28
Czas trwania studiów
2 semestry lub 3 semestry w zależności od wybranej ścieżki kształcenia
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
zajęcia on-line, praktyki stacjonarne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

Koszt
I semestru: 1750 zł
II semestru: 1750 zł
III semestru: 1000 zł

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Kierownikiem Studiów podyplomowych Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi; stymulacji rozwoju dziecka; nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii: Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), współautorką monografii Dziecko z FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Terapia neurologopedyczna (2021), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.
dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP
dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP
kierownik studiów
Profesor zwyczajny, założyciel Katedry Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki UJ oraz jej kierownik (2005 – 2014). Wybitny językoznawca specjalizujący się w badaniach języka polskiego w świecie, bilingwizmu polsko-obcego i w badaniach z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Po początkowym zainteresowaniu polszczyzną współczesną, zwłaszcza jej składnią i semantyką (Podstawy leksykologii i leksykografii. PWN, Warszawa 1989), zajął się lingwistyką stosowaną. Decydujący wpływ na tę zmianę miał jego pobyt we Francji, w Université de Toulouse – Le Mirail (1973 – 1977), gdzie był lektorem języka polskiego oraz studiował lingwistykę stosowaną, uzyskując doctorat de troisième cycle (DEA). Koordynacja badań polonijnych w skali ogólnopolskiej (1982 – 1990) skłoniła go do zajęcia się badaniami etnicznymi, a zwłaszcza językiem polskim w świecie (Język polski w świecie. PWN, Warszawa 1990). Wyjazdy do Brazylii (1995 – 1996) miały decydujący wpływ na zainteresowanie bilingwizmem polsko-portugalskim (Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej. Universitas, Kraków 2003.) oraz szerzej – studiami latynoamerykańskimi. Po powrocie do UJ założył Katedrę Ameryki Łacińskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz był jej pierwszym kierownikiem (1998 – 2003). Profesor W. Miodunka jest także autorem wielu prac naukowych oraz redaktorem serii podręczników i rozpraw naukowych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. W latach 2003 - 2016 kierował pracami Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Członek Rady Języka Polskiego. Twórca krakowskiej szkoły glottodydaktyki porównawczej.
prof. dr hab. Władysław Miodunka
Psycholog, logopeda, lektor języka polskiego jako obcego, kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Sprawuje opiekę merytoryczną w Centrum Metody Krakowskiej. Od 2001 roku prowadzi badania naukowe dotyczące nabywania systemów językowych przez dzieci bilingwalne i wielojęzyczne oraz kształtowania się tożsamości sklejonej. Spotykała się z dziećmi polskiego pochodzenia w Austrii, Niemczech, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej i na Węgrzech. W Polsce bada także dzieci ze Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Holandii, Szwecji, Słowenii oraz z Ukrainy. Twórca Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, wykorzystywanej w przedszkolach, szkołach w kraju i za granicą. Autorka serii „Kocham czytać” i jej niemieckiej wersji „Ich Liebe Lesen”, około 100 publikacji naukowych; w tym monografii "Dwujęzyczność, dwukulturowość - przekleństwo czy bogactwo".
prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
dr hab. Ewa Horyń pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie, jest adiunktem w Katedrze Języka Polskiego. Zainteresowania naukowe i problematyka badań: historia języka, lingwistyka kulturowa, pragmatyka językowa, onomastyka, leksyka i frazeologia solna. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z podstaw językoznawstwa, gramatyki opisowej języka polskiego, leksykologii i leksykografii, kultury języka, stylistyki praktycznej, mody w polszczyźnie. Autorka wielu publikacji z zakresu językoznawstwa.
dr hab. Ewa Horyń
dr hab. Ewa Horyń
Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie, jest adiunktem w Katedrze Dydaktyki i Literatury Języka Polskiego oraz kierownikiem Studium Nauki Języka Polskiego. Specjalistka w zakresie glottodydaktyki polonistycznej, lingwistka. Obszary jej zainteresowań to m.in.: język polski jako obcy, akwizycja, europejska polityka językowa, językoznawstwo kontrastywne i porównawcze, dydaktyka języka polskiego jako obcego, doskonalenie nauczycieli języka polskiego jako obcego. Współautorka podręczników do nauki języka polskiego jako obcego „Hurra !!! po polsku”, „Polski w pracy”, „O Polsce po polsku” oraz innych materiałów do nauki języka polskiego jako obcego. Autorka podręczników w serii „Z kropką". Prowadzi stronę https://polskiikropka.pl/ popularyzującą nauczanie i naukę języka polskiego.
dr Agnieszka Jasińska
dr Agnieszka Jasińska
Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie, jest adiunktem w Katedrze Języka Polskiego. Zastępca dyrektora ds. studenckich w Instytucie Filologii Polskiej. Zainteresowania naukowe i problematyka badań: słownictwo i semantyka (na podstawie pracy Polskie słownictwo polityczne w okresie międzywojennym (1926–1939) na materiale prasowym uzyskała stopień doktora). . Autorka wielu publikacji z zakresu językoznawstwa.
dr Marta Karamańska
Paweł Sporek - dr hab., prof. UP, pracownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej, autor książek i licznych artykułów zakresu dydaktyki i metodyki, redaktor zbiorowych publikacji naukowych, czynny nauczyciel z doświadczeniem w pracy w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacji szkolnej, na stałe współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi w Polsce i poza jej granicami; interesuje go m.in. recepcja lektury uczniowskiej, rola i miejsce podręcznika w procesie kształcenia, aksjologia w kształceniu literacko-kulturowym i powiązane z nią projektowanie procesu edukacyjnego, a także kultura popularna widziana z perspektywy szkolnej.
dr hab. Paweł Sporek, prof. UP
dr hab. Paweł Sporek, prof. UP
dr Iwona Steczko – językoznawczyni, polonistka, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej UP w Krakowie, ukończyła też Studium dziennikarskie oraz Podyplomowe Studia Logopedyczne. Zainteresowania naukowe: • współczesna lingwodydaktyka języka polskiego. Efektem tych zainteresowań stał się udział w zespołowo prowadzonych pracach nad nowoczesną koncepcją kształcenia w zakresie języka polskiego na różnych poziomach szkolnej edukacji i opracowanie wpisujących się w tę koncepcję serii podręczników „To lubię!” (książki do kształcenia językowego: podręczniki dla uczniów i szkice metodyczne dla nauczycieli) oraz książki „Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne” (podręcznik dla uczniów i przewodnik metodyczny dla nauczycieli) – publikacji nominowanej do prestiżowej nagrody EDUKACJA XXI (2004); • współczesny dyskurs medialny: aspekty pragmatyczne, retoryczne, erystyczne wypowiedzi; zagadnienia logopedii medialnej. Efektem tych zainteresowań jest między innymi prowadzenie warsztatów dla pracowników instytucji publicznych, poświęconych rozwijaniu kompetencji językowej, kompetencji komunikacyjnej oraz doskonaleniu sztuki mówienia; • dyskurs funeralny i jego gatunki w Polsce w XIX wieku. Efektem badań prowadzonych w ujęciu genologii lingwistycznej oraz lingwistyki kulturowej są liczne opracowania naukowe poświęcone nieopisanym dotąd typom wypowiedzi funeralnych (np. szarfy pogrzebowe, pamiątki śmierci, „groby dusz”), prace obrazujące utrwalone w języku świadectwa ówczesnej kultury pogrzebowej, w tym artykuły dotyczące frazeologii i frazematyki funeralnej, a także redakcja naukowa dwóch tomów monografii „Dialog z Tradycją”: Dawna i współczesna kultura funeralna (2017, 2018). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z kursów: pragmatyka języka, retoryka wypowiedzi publicznych, podstawy erystyki, wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji, stylistyka tekstów dziennikarskich, język tekstów reklamowych, fonetyka i fonologia języka polskiego, składnia współczesnego języka polskiego.
dr Iwona Steczko
dr Iwona Steczko
Przemysław E. Gębal – prof. dr hab. nauk humanistycznych, lingwista stosowany, glottodydaktyk ogólny i polonistyczny, pedeutolog, zainteresowany wielojęzycznością i nauczaniem języków obcych (niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego), a także nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego, którym zajmuje się konsekwentnie od lat. Świadczą o tym takie jego podręczniki akademickie i monografie jak: Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze (2010), Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej (2013), Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej (2014), Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne (2018), Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie (2019), Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego (2020, wspólnie z Władysławem Miodunką). Promotor glottodydaktyki porównawczej i zorientowanych humanistycznie nurtów edukacji językowej. Kontynuator idei krakowskiej szkoły glottodydaktyki polonistycznej W. Miodunki, propagator dydaktyki języków obcych, stanowiącej humanistyczne zaplecze rozwoju autonomicznej glottodydaktyki. Inicjator oraz redaktor naukowy trzech serii wydawniczych: serii Glottodydaktyka w Wydawnictwie Naukowym PWN, serii Nowe w glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne w krakowskim wydawnictwie Księgarnia Akademicka oraz serii InterVAL, poświęconej interdyscyplinarnym związkom współczesnej lingwistyki stosowanej, w prestiżowym wydawnictwie Vandenhoeck&Ruprecht Verlage w Getyndze. Autor licznych programów nauczania, podręczników szkolnych do nauki języków obcych oraz innych materiałów dydaktycznych. Trener, mentor, analityk transakcyjny, facylitator oraz certyfikowany tutor akademicki. Zwolennik edukacji pozytywnej.
prof. dr hab. Przemysław E. Gębal
prof. dr hab. Przemysław E. Gębal
dr hab., prof. UP Marzena Błasiak-Tytuła Neurologopeda, glottodydaktyk. Pracuje w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na stanowisku profesora. Jest wiceprzewodniczącą Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. W badaniach naukowych koncentruje się przede wszystkim na rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych oraz na diagnozie i terapii dzieci z zaburzonym rozwojem wychowywanych w dwujęzyczności. Jest autorką licznych publikacji naukowych na temat diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych, m.in. książki „Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia”. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi) wychowywanymi w dwujęzyczności. Prowadzi turnusy terapeutyczne z dziećmi polskiego pochodzenia wychowującymi się za granicą.
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UP
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UP
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska- Absolwentka psychologii (1999, Wydział Filozoficzny, UJ; ścieżka specjalizacyjna: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży); absolwentka kulturoznawstwa (2001, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, UJ; specjalność: filmoznawstwo). Jest absolwentką Studium Zarządzania i Biznesu UJ (2001, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Ekonomii Stosowanej) oraz London School of Accountancy (2004). Ukończyła również Dwuletnie Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedyczne (2017, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz Podyplomowe Studia Neurologopedyczne (2019, Wydział Filologiczny UP). Obroniła w 2002 roku doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej nt. „Edukacja medialna w kontekście rozwoju społeczeństwa demokracji komunikacyjnej”. W 2009 roku w Uniwersytecie Śląskim uzyskała habilitację na podstawie oceny kolokwium i dorobku naukowego, w tym monografii „Voyeuryzm telewizyjny: między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza”. W 2015 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Kierowniczka Katedry Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dyrektorka Ośrodka Badań nad Mediami UP oraz Zespołu Badań ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej w ramach Ośrodka Badań nad Mediami. Ekspertka komisji sejmowej ds. przeciwdziałania przemocy w mediach (Komisja Stała/Komisja Polityki Społecznej i Rodziny – IV kadencja Sejmu RP). Współzałożycielka i 1. prezeska Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Współpracowniczka Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Ekspertka Komisji Europejskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i warsztaty z zakresu: filmu, mediów, edukacji medialnej, komunikacji i psychologii społecznej, uzależnień od nowych technologii, psychologii mediów i komunikowania, gerontologopedii, komunikacji międzykulturowej, psychologii mediów. Wypromowała 5 doktorów (w tym 1 zagranicznego) w dyscyplinie literaturoznawstwo. Zna języki obce: język niemiecki, język angielski, język hiszpański, język słowacki. Absolwentka psychologii (1999, Wydział Filozoficzny, UJ; ścieżka specjalizacyjna: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży); absolwentka kulturoznawstwa (2001, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, UJ; specjalność: filmoznawstwo). Jest absolwentką Studium Zarządzania i Biznesu UJ (2001, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Ekonomii Stosowanej) oraz London School of Accountancy (2004). Ukończyła również Dwuletnie Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedyczne (2017, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz Podyplomowe Studia Neurologopedyczne (2019, Wydział Filologiczny UP). Obroniła w 2002 roku doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej nt. „Edukacja medialna w kontekście rozwoju społeczeństwa demokracji komunikacyjnej”. W 2009 roku w Uniwersytecie Śląskim uzyskała habilitację na podstawie oceny kolokwium i dorobku naukowego, w tym monografii „Voyeuryzm telewizyjny: między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza”. W 2015 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Kierowniczka Katedry Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dyrektorka Ośrodka Badań nad Mediami UP oraz Zespołu Badań ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej w ramach Ośrodka Badań nad Mediami. Ekspertka komisji sejmowej ds. przeciwdziałania przemocy w mediach (Komisja Stała/Komisja Polityki Społecznej i Rodziny – IV kadencja Sejmu RP). Współzałożycielka i 1. prezeska Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Współpracowniczka Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Ekspertka Komisji Europejskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i warsztaty z zakresu: filmu, mediów, edukacji medialnej, komunikacji i psychologii społecznej, uzależnień od nowych technologii, psychologii mediów i komunikowania, gerontologopedii, komunikacji międzykulturowej, psychologii mediów. Wypromowała 5 doktorów (w tym 1 zagranicznego) w dyscyplinie literaturoznawstwo. Zna języki obce: język niemiecki, język angielski, język hiszpański, język słowacki.
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
Mgr Beata Sałęga-Bielowicz- Specjalistka w zakresie glottodydaktyki polonistycznej. Jest współpracowniczką Pracowni Dydaktyki Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 1996 współpracuje z UJ w Instytucie Glottodydaktyki Języka Polskiego (dawniej: Instytut Polonijny) oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej UJ jako lektor języka polskiego jako obcego, gdzie prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania o różnej intensywności. Prowadzi także zajęcia indywidualne, w tym z różnych specjalistycznych odmian polszczyzny. Podobne zajęcia prowadzi także w Uniwersytecie Pedagogicznym w grupach programu Erasmus+. Od 1998 – członek Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego BRISTOL. Od 2001 do 2018 była zatrudniona jako lektor języka polskiego jako obcego w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Autorka wielu materiałów do nauki języka polskiego jako obcego, współautorka podręcznika do nauki języka jako obcego „Język polski? Chcę i mogę!”, współautorka Programów nauczania języka polskiego jako obcego A1-C2. Od 2018 z przerwą 2020/21 – obecnie - visiting professor w Dalian University of Foreign Languages, w Chinach, stypendystka NAWA (2019/20, 2021/22- obecnie).
mgr Beata Sałęga-Bielowicz
mgr Beata Sałęga-Bielowicz
mgr Marek Stróżyk - magister filologii polskiej o spec. antropologiczno-kulturowej na Wydziale Polonistyki UJ (dyplom z wyróżnieniem), absolwent studiów podyplomowych „nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” na Uniwersytecie Pedagogicznym, absolwent studiów podyplomowych "nauczanie etyki i filozofii" na WSKZ w Przemyślu. Od 2017 roku pracował w projektach edukacyjnych „Polskie Szkoły Internetowe Libratus” oraz „Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa”, gdzie uczył przez internet dzieci polonijne poza granicami Polski. Obecnie nauczyciel języka polskiego, etyki i języka polskiego jako obcego w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 1 „DONA”. Od 2019 jest lektorem w Szkole Języka Polskiego DIALOG, gdzie prowadzi grupy na różnych poziomach (A1-B2), kursy indywidualne, kursy medyczne, kursy intensywne, tandemy językowe czy też konsultacje dla studentów. W latach 2020-2022 prowadził kurs Stylistyki praktycznej dla I roku edytorstwa na Wydziale Polonistyki UJ. Uczestnik kilkudziesięciu ogólnopolskich konferencji naukowych, gdzie prezentował referaty dotyczące m. in. strategii nadawczo-odbiorczych w Magazynie Kryminalnym 997, ogłoszeń matrymonialnych, czatów towarzyskich, języka internetu, prasy XX-lecia międzywojennego czy dialektyzmów we współczesnych piosenkach. Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym jako wykładowca prowadzący ćwiczenia z kursów: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego-praktyka i Technologie informacyjne i komunikacyjne w glottodydaktyce. Zainteresowania naukowe: gramatyka języka polskiego, składnia, interpunkcja, strategie nadawczo-odbiorcze, nauczanie jpjo, dialektologia, kultura języka, stylistyka, mediolingwistyka.
mgr Marek Stróżyk
mgr Marek Stróżyk
dr hab. Magdalena Stoch – adiunkt i wykładowczyni na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W swojej pracy zawodowej przygląda się sposobom wdrażania rozwiązań antydyskryminacyjnych i adaptacyjnym w edukacji formalnej, recepcji tekstów kultury w różnych grupach społecznych oraz współczesnym dyskursom medialnym. Wielokrotnie współorganizowała festiwal „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie” (edycja krakowska).
dr hab. Magdalena Stoch
dr hab. Magdalena Stoch
Dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens - specjalistka w zakresie glottodydaktyki, także w obszarze nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, romanistka. Kieruje Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: bilingwizm, nauczanie języków obcych dzieci, edukacja dzieci migrantów i uchodźców, nauczanie i uczenie języka edukacji szkolnej, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi i wczesnoszkolnym, współautorka Metody JES-PL www.metodajes.pl, materiałów dla uczniów z doświadczeniem migracji „W polskiej szkole” oraz Programu nauczania języka polskiego jako drugiego w oddziałach dwujęzycznych. Koordynatorka międzynarodowego projektu dotyczącego funkcjonalnego, zdalnego nauczania języka polskiego i współautorka platformy www.polski.info
dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens
dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens
Dr hab. Katarzyna Sobstyl - językoznawca i glottodydaktyk, współpracuje z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej jako członek Zespołu Ekspertów przy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, posiada uprawnienia przewodniczącego komisji na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. W latach 1999-2019 pracownik badawczo-dydaktyczny Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie oraz w latach 2019-2021 Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Autorka ponad 60 artykułów z zakresu językoznawstwa, dwóch monografii: „Ogłoszenia towarzysko-matrymonialne w języku polskim i niemieckim. Studium pragmalingwistyczne” (2002), „SAMOTNOŚĆ i jej obrazy w języku” (2013), a także zeszytu ćwiczeń „Materiały do kształcenia sprawności językowych. Składnia. Komunikacja. Teksty użytkowe” (w druku), adresowanego do studentów niedosłyszących. Koordynator merytoryczny i współautorka e-learningowego kursu języka polskiego na poziomie B1 w ramach projektu „Lubelski Uniwersytet Inspiracji” - 2017-2018. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
dr hab. Katarzyna Sobstyl
dr hab. Katarzyna Sobstyl
Kinga Łoś – lektorka języka polskiego jako obcego (w Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego przy Instytucie Filologii Polskiej UP; w Szkole Językowej Accent), redaktorka i edytorka m.in. znanej serii „HURRA!!! Po Polsku” czy książek „Połącz kropki” i „Postaw kropkę”. Jest absolwentką logopedii z nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz polonistyki z edytorstwem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie doktorantka w dyscyplinie językoznawstwo w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak: nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego, nauczanie języka polskiego jako języka edukacji szkolnej, akwizycja języka, dwujęzyczność. Znajdują one wyraz w problematyce doktoratu dotyczącego wsparcia językowego uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji w zakresie umiejętności pisania w języku polskim jako drugim.
Kinga Łoś
Kinga Łoś
dr Maria Malewska – lektorka języka polskiego jako obcego w Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego przy Instytucie Filologii Polskiej UP oraz w krakowskim Centrum Nauczania Języków Słowiańskich – Slavia. Absolwentka filologii rosyjskiej UJ oraz studiów podyplomowych nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego na Uniwersytecie Pedagogicznym. Prowadzi kursy na różnych poziomach zaawansowania, indywidualne i grupowe, zwykłe i intensywne a także zajęcia dla uczestników programu Erasmus. Podczas zajęć stara się zwracać uwagę nie tylko na praktyczną naukę języka, ale także na poznanie polskiej kultury oraz problemów życia codziennego. W pracy z obcokrajowcami wykorzystuje też doświadczenie zdobyte jako wieloletni nauczyciel translatoryki.
dr Maria Malewska
dr Maria Malewska

Dlaczego warto / Partnerzy kierunku

 • Wśród prowadzących są znani  badacze, specjaliści z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, dwujęzyczności, międzykulturowości, językoznawstwa porównawczego, literaturoznawstwa,  komunikacji międzykulturowej oraz psychologii migracji a także praktycy, znakomici metodycy a także współautorzy podręczników i materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego oraz języka edukacji szkolnej.
 • Krakowski Wydział Edukacji, widząc konieczność przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji uznał kierunek za priorytetowy i nauczyciele publicznych szkół krakowskich otrzymują wysokie dofinansowanie do tych studiów.
 • Słuchacze mają możliwość praktykowania w różnych krakowskich uczelniach oraz w szkołach polonijnych w formie synchronicznych zajęć zdalnych z dziećmi Polonii mieszkającymi w różnych częściach świata. W tym zakresie współpracujemy z Fundacją Edukacji Polonijnej, Polskimi Szkołami Internetowymi oraz z wieloma krakowskimi uczelniami.
 • Ze względu na ścisłą współpracę z Polskimi Szkołami Internetowymi Libratus słuchacze mają unikalną możliwość poznania metod uczenia na odległość.

Absolwenci studiów:

 • są specjalistami znającymi metody i techniki nauczania języka i kultury;
 • wiedzą jak przebiegają procesy uczenia się języka;
 • znają problematykę dwujęzyczności, zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego, psychologii migracji;
 • znają zasady oceniania i certyfikacji;
 • potrafią pracować w środowisku wielokulturowym;
 • są przygotowani do pracy jako lektorzy w kraju i zagranicą;
 • są przygotowani do uczenia języka polskiego jako obcego uczniów z doświadczeniem migracji.

Absolwenci o kierunku

"Co pomagało w studiowaniu? Bardzo wysokie kompetencje wykładowców, ich zaangażowanie a także jasne wymagania."
"Program studiów ciekawy, bogaty, satysfakcjonujący. Prowadzący kompetentni, życzliwi, wyrozumiali. Pewną trudność sprawiało godzenie terminów praktyk z pracą zawodową."
"Materiał bardzo praktyczny, przyda się do pracy z uczniami cudzoziemskimi."
"Większość zajęć miała formę warsztatów i mogliśmy się wymienić swoimi pomysłami, wiedzą i doświadczeniem."
"Szczególnie inspirujące były dla mnie wideospotkania z dziećmi polonijnymi oraz zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego."

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 50, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Filologii Polskiej

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: polon@up.krakow.pl

  tel. 12 662 61 44

  tel. 12 662 61 64