Metodyka i metodologia pracy socjalnej_ZAJĘCIA ONLINE

Rekrutacja
)

Cel studiów

Uruchomienie studiów z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej związane jest ze zmianami w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r, w tym z rozszerzeniem katalogu wymogów formalnych przewidzianych dla zawodu pracownik socjalny.

 

——

KWALIFIKACJE UZYSKANE PO UKONCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

——

Absolwent ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z wielu dyscyplin naukowych, a zwłaszcza z zakresu pedagogiki, socjologii, filozofii, nauki o polityce i administracji, psychologii, prawa, nauki o zarządzaniu i jakości, polityki społecznej, psychologii prawa, organizacji i zarządzania ukierunkowanych na pomoc i wsparcie osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Przyswojona przez niego wiedza obejmuje różne obszary aktywności ludzkiej w tym funkcjonowanie różnych publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej. Absolwent dysponuje rozszerzoną terminologią, teoriami i metodologią, ułatwiającą rozumienie procesów społecznych związanych z funkcjonowaniem różnych środowisk objętych pracą socjalną. Ma rzetelną wiedzą prowadzącą do specjalizacji w zakresie wielokierunkowych działań pomocowych, profilaktycznych czy resocjalizacyjnych, odnoszących się do beneficjentów pomocy i integracji społecznej. Absolwent potrafi planować, realizować i ewaluować projekty socjalne na rzecz różnych beneficjentów pomocy społecznej i pracy socjalnej wykorzystując do tego warsztat diagnostyczny, poznane metody analizowania i scalania informacji badawczych, potrafi zastosować narzędzia ewaluacyjne i wykorzystać praktycznie ich efekty. Posiada umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, w tym kierowanie zespołami zadaniowymi. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych medycznych i społecznych. Dostrzega i rozwiązuje problemy pojawiające się w ekosystemie pomocy społecznej w wymiarze jednostkowym, grupowym i społecznym. Absolwent charakteryzuje się umiejętnością współpracy z otoczeniem; utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami związanymi z wielokierunkowością działań w obszarze pomocy społecznej. W sposób odpowiedzialny i zgodnie z etyką zawodową podejmuje wyzwania pojawiające się w pracy zawodowej; potrafi korzystać z dorobku zawodowego i kulturowego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i transgranicznym Jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu: ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej dom pomocy społecznej, w podmiotach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w szpitalach, zakładach karnych, w których wykonywane są zadania związane z pomocą społeczną, w podmiotach realizujących zadania wskazane w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w Centrach Usług Społecznych w których są realizowane zadania z obszaru pomocy społecznej.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczone dyplomem na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Uzyskanie formalnych kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny  zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981), art. 116, ust. Pkt. 4.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 25.10.2024; 25-27.11.2024; 15-17.11.2024; 22.11-24.11.2024; 13-15.12.2024; 20-22.12.2024; 10.01.2025; 24-26.01.2025; 7-9.02.2025.

Semestr II: 28.02.-2.03.2025; 14-16.03.2025; 28-30.03.2025; 4-6.04.2025; 18-20.04.2025; 9-11.05.2025; 23-25.05.2025; 6-8.06.2025.

Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji

 • 40 godz.

Praktyki są realizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych placówkach, o których mowa art.120 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Sposób prowadzenia zajęć:

niestacjonarne, zajęcia realizowane w trybie online

Zakończenie studiów:

studia będą się kończyć egzaminem dyplomowym (obrona ustna pracy dyplomowej).

 

 • Dolny limit przyjęć:  23
Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez np. pracodawcę, uczelnię itp.
 5. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2024-06-01 - 2024-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2024-10-25
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia prześlij dokumenty na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zajęcia realizowane w trybie online
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. wgraj zdjęcie
  3. dane o wykształceniu
  4. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  5. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna).
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dopilnuj aby na dokumencie wydrukowało się również Twoje zdjęcie uprzednio wgrane do systemu)  (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez np. pracodawcę, uczelnię itp.
  5. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@uken.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 2 grudnia 2024 r.,
III rata – do 17 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r.

Kadra

Dr Marek Banach
Kierownik studiów

Zajęcia są prowadzone przez kadrę Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 51, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@uken.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych

  os. Stalowe 17, 31-922 Kraków

  e-mail: izss@up.krakow.pl

  tel. 12 662 79 50