Matematyka. zajęcia zdalne

Rekrutacja
)

PROGRAM

Cel studiów

Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej wiedzy i umiejętności z podstawowych działów matematyki i przygotowują do uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania matematyki.

_____

PROGRAM

______

Program studiów przewiduje zajęcia w ramach podstawowych działów matematyki: algebry, geometrii, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w kontekście podstawy programowej i programów nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program ukierunkowany jest także na pokazanie roli jaką w procesie nauczania i uczenia się matematyki pełnią współczesne środki dydaktyczne i programy komputerowe.

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zobacz więcej.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Matematyka

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie matematyki jako przedmiotu nauczania;
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje uprawnienia do nauczania matematyki (prowadzenia zajęć) jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich zainteresowanych matematyką, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Studia dają kwalifikacje w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania matematyki (prowadzenia zajęć) we wszystkich typach szkół ogólnokształcących i zawodowych (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Wszystkie wykłady i ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na żywo na platformie Teams.

Zajęcia prowadzone będą  w soboty w godzinach 8.00-18.00, a w niedziele 8.00-16.00.

Praktyki:

Pedagogiczna praktyka zawodowa z zakresu matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w wymiarze 90 godzin.

W ramach planu studiów przewidziano również sprawdzenie teoretycznych rozwiązań dydaktycznych w praktyce w formie lekcji symulowanych.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 19-20.10.2024, 16-17.11.2024, 23-24.11.2024, 7-8.12.2024, 21-22.12.2024, 11-12.01.2025, 25-26.01.2025, 8-9.02.2025

Semestr II: 1-2.03.2025, 15-16.03.2025, 29-30.03.2025, 12-13.04.2025, 26-27.04.2025, 17-18.05.2025, 31.05.-1.06.2025, 14-15.06.2025

Semestr III: 4-5.10.2025, 25-26.10.2025, 15-16.11.2025, 6-7.12.2025, 17-18.01.2026

Zakończenie studiów:

Nie przewidujemy żadnych prac ani egzaminów końcowych – ocena na świadectwie będzie wyliczona na podstawie ocen z poszczególnych przedmiotów.

Warunkiem ukończenie studiów jest zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów i uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów objętych planem studiów.

 

Dolny/Górny limit przyjęć:  15/60

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez np. pracodawcę, uczelnię itp.
 5. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2024-06-01 - 2024-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2024-10-19
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia prześlij dokumenty na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Wszystkie wykłady i ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na żywo na platformie Teams.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. wgraj zdjęcie
  3. dane o wykształceniu
  4. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  5. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna).
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dopilnuj aby na dokumencie wydrukowało się również Twoje zdjęcie uprzednio wgrane do systemu)  (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez np. pracodawcę, uczelnię itp.
  5. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@uken.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2400

Terminy rat

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 2 grudnia 2024 r.,
III rata – do 17 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr Zbigniew Leśniak
Kierownik studiów

Zajęcia na studiach prowadzą  nauczyciele akademiccy znający dobrze specyfikę kształcenia nauczycieli, bogaci w doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych.

Dlaczego z nami

Studia ukierunkowane są na teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela matematyki. Na kształt programu studiów duży wpływ wywarła współpraca Instytutu Matematyki ze szkołami małopolskimi. Program uwzględnia też opinie ekspertów zewnętrznych (m.in. z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli).

Absolwenci o kierunku

Absolwenci oceniają studia bardzo pozytywnie. W przeprowadzonej ankiecie najwyżej oceniane są kompetencje merytoryczne kadry prowadzącej zajęcia oraz dostępność informacji dotyczącej spraw dydaktycznych i organizacyjnych.

Kontakt