Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna

Rekrutacja
)

Cel studiów

UWAGA! ROZPOCZYNAMY STUDIA 07.10.2023 R.

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO 31.10.2023 r.

 

Zapraszamy do uczestnictwa nie tylko praktyków sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników, policjantów, celników, pracowników ochrony, detektywów, strażników miejskich, ale również tych zawodów, czy absolwentów kierunków prawniczych, administracyjnych, bezpieczeństwa, pracowników ochrony osób i mienia, detektywów, szeroko pojęte służby mundurowe, dziennikarzy śledczych którzy chcą zgłębiać wiedzę z zakresu kryminalistyki i psychologii kryminalistycznej.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie analizy dyplomów ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich.

Zapraszamy także absolwentów studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Bezpieczeństwo Narodowe w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Program

Studia są adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących lub pragnących podjąć pracę w różnych komórkach wyżej przykładowo wymienionych instytucji, służb. Wiedza zdobyta będzie owocna dla jednych w szeroko pojętym bezpieczeństwie, a więc zapobieganiu przestępstw, dla innych absolwentów nabyte  kompetencje pomogą wykryć sprawcę zdarzenia, zidentyfikować go, przeprowadzić dochodzenie, aby następnie można było wydać wyrok skazujący lub uniewinniający.

Absolwenci znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii kryminalistycznej,  profilowania kryminologicznego, modus operandi sprawców przestępstw, wersji kryminalistycznej itp.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH        Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH       Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna w roku ak. 2022/2023

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna w roku ak. 2023/2024

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Ukończony I lub II stopień studiów wyższych lub jednolitych studiów magisterskich.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Celem studiów podyplomowych kryminalistyki i psychologii kryminalistycznej jest przekazanie wiedzy dotyczącej procesu karnego, szeroko pojętej identyfikacji sprawców przestępstw, pozostawionych po nich śladów, metodyki i taktyki przeprowadzania czynności na miejscu zdarzenia i poza miejscem. Ponadto przekazania wiedzy na temat możliwości zastosowanych metod, sposobów i środków wypracowanych przez kryminalistykę, a mogących mieć zastosowanie w pracy wielu instytucji i służb, takich jak: Prokuratura, Sądy, Adwokatura, Radca Prawny np. pracujący w firmach ubezpieczeniowych, Policja, Żandarmeria Wojskowa, CBA, ABW, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Straż Miejska, Dziennikarz śledczy, ochrona osób i mienia, praca detektywa, itp. Studia są adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących lub pragnących podjąć pracę w różnych komórkach wyżej przykładowo wymienionych instytucji, służb. Wiedza zdobyta będzie owocna dla jednych w szeroko pojętym bezpieczeństwie, a więc zapobieganiu przestępstw, dla innych absolwentów nabyte kompetencje pomogą wykryć sprawcę zdarzenia, zidentyfikować go, przeprowadzić dowodzenie aby następnie można było wydać wyrok skazujący lub uniewinniający. Absolwenci znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii kryminalistycznej, profilowania kryminologicznego, modus operandi sprawców przestępstw, wersji kryminalistycznej itp.

Sposób prowadzenia zajęć:

Stacjonarnie, hybrydowo, w razie obostrzeń sanitarnych zdalnie.

Zajęcia będą kończyć się egzaminami lub zaliczeniami po zakończeniu poszczególnych przedmiotów.

Planowane terminy zjazdów:

co 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia studiów z uwzględnieniem świąt państwowych.

Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele od 8:00-16:15 przez cały rok akademicki 2023/2024.

Planowane zjazdy zostaną podane w terminie późniejszym.
Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji:

Brak

Dolny limit przyjęć: 18/60

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-10-31
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-07
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: zajęcia realizowane stacjonarnie, hybrydowo, w razie obostrzeń sanitarnych zdalnie.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1800

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

Dr Karol Juszka
kierownik studiów
W latach 1999-2004– studia na kierunku Politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W 2002 roku ukończenie studiów licencjackich. Temat pracy licencjackiej: Przywództwo polityczne Andrzeja Leppera-przykład wykorzystania w polityce demagogii i populizmu, opiekun pracy: dr Magdalena Mikołajczyk. W 2004 roku obrona pracy magisterskiej pt. Żydowska Służba Porządkowa w gettach okupowanej Polski, pod kierunkiem prof. Krzysztofa Urbańskiego.W 2006 roku odbyłem szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych o specjalności kryminalnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zakończone złożeniem egzaminu oficerskiego. W 2017 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie o specjalności Nauka o Polityce i Administracji. W 2021 roku otworzyłem przewód doktorski. Temat doktoratu: Ruch reformatorski w systemie posttotalitarnym na przykładzie próby założenia związków zawodowych w Milicji Obywatelskiej w 1981 roku w Krakowie – studium przypadku. Rozprawa doktorska przygotowywana jest pod kierunkiem dr hab. Filipa Musiała, prof. AIK. Blisko 30 lat związany jestem z pionem kryminalnym polskiej Policji. Pełniłem służbę na stanowisku technik kryminalistyki, przechodząc na przestrzeni lat kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowisk wykonawczych do kierowniczych. Kilkanaście lat kierowałem jednym z największych w kraju wydziałów techniki kryminalistycznej, wchodzącym w skład małopolskiego garnizonu Policji. Zainteresowania: Kryminalistyka, a w szczególności technika kryminalistyczna: identyfikacyjne, dowodowe i wykrywcze znaczenie śladów kryminalistycznych, metody identyfikacji człowieka, (oględziny osób żywych i zwłok), oględziny miejsca katastrof, ślady kryminalistyczne na miejscu zdarzenia /ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie/, fotografia kryminalistyczna. Metodyka i taktyka przeprowadzania czynności procesowo-kryminalistycznych na miejscu zdarzenia. Socjologia zmian społecznych i zjawisko ruchów społecznych. Historia aparatu bezpieczeństwa w PRL. Historia mówiona, jako dziedzina nauki, kultury i działalności społecznej. Członkostwo: Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Udział w następujących konferencjach: 25 kwietnia 2019 roku. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Temat konferencji-„Jak udowodnić przestępstwo? Postępowanie przygotowawcze-metody i specyfika działań”. Referat pt. „Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami-działania technika kryminalistyki”. 17 maja 2019 roku. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Temat konferencji-„Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych”. Referat pt. „Ochrona Pamięci o zmarłych i uczuć osób im bliskich w kontekście działań Policji w ramach procedury identyfikacyjnej NN zwłok ludzkich.” 7 czerwca 2019 roku. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Temat konferencji-„100 lat kryminalistyki”. Referat pt. „Konsolidacja struktur techniki kryminalistycznej, jako odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesną kryminalistyką”.
Mgr Robert Sotwin
Mgr Robert Sotwin
 • Mgr Marek Abramowicz,
 • Mgr Norbert Andraszak,
 • Mgr Karolina Dziedzic,
 • Mgr Grzegorz Grymek,
 • Dr hab. Kazimiera Juszka, prof UP
 • Dr Karol Juszka,
 • Dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. UWM,
 • Mgr Robert Sotwin,
 • Dr Dariusz Szydłowski,
 • Mgr Beata Szymańska,
 • Prof. UP, Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
 • Dr Jan Swół

Dlaczego warto

Mocną stroną studiów podyplomowych z Kryminalistyki i Psychologii Kryminalistycznej jest fakt prowadzenia wykładów przez profesjonalnych prawników oraz praktyków, którzy na co dzień rozwiązują wiele szeroko pojętych „zagadek kryminalnych”, prowadzą wykłady z kryminalistyki, psychologii kryminalistycznej, prawa karnego, prowadzą badania naukowe dotyczące jakości czynności kryminalistycznych czy wpływu np. oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców przestępstw, strzegą bezpieczeństwa, identyfikują sprawców przestępstw, pracują w laboratoriach kryminalistycznych Policji, nadzorują pracę grupy oględzinowej.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 50, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

  Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234

  e-mail: ipea@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 11