Historia i wiedza o społeczeństwie

Rekrutacja
)

Cel studiów

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do nauczania historii, historii i teraźniejszości oraz wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do nauczania historii i wos oraz historii i teraźniejszości we współczesnej szkole – otwartych na nowe wyzwania i kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych w oparciu o uzyskaną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną.

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną doskonalić się zawodowo, pozyskać nowe umiejętności lub przekwalifikować się.

Program

Program studiów został ukierunkowany na uzyskanie przez studentów wiedzy merytorycznej potrzebnej do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości.

Zostały zawarte w nim zajęcia obejmujące wszystkie epoki historyczne – od starożytności po czasy współczesne oraz bezpośrednio odnoszące się do zagadnień podstawy programowej do trzech przedmiotów.

Znajdują się w nim także zajęcia dydaktyczne oraz praktyki pedagogiczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Pod opieką naszej wyspecjalizowanej kadry studenci będą doskonalili swój merytoryczny i dydaktyczny warsztat pracy wykorzystując nowoczesne środki i metody pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

Będą także kształcili umiejętność właściwej organizacji nowoczesnego procesu dydaktycznego, łącząc wiedzę z różnych dziedzin.

Ponadto nauczą się  organizować historyczną i społeczną edukację pozaszkolną.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH      Historia i wiedza o społeczeństwie

Rekrutacja

Warunki wymagane do przyjęcia na studia podyplomowe Historia i wiedza o społeczeństwie:

 • tytuł zawodowy magistra (7 poziom PRK) studiów humanistycznych, społecznych, teologicznych i językowych;
 • wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz poświadczenie posiadania przygotowania psychologiczno-pedagogicznego wymaganego w pracy nauczyciela. (jeśli taka informacja nie widnieje na dyplomie).

Studia pozwalają zdobyć uprawnienia do nauczania historii,  historii i teraźniejszości oraz wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Ponadto podjęcia pracy w placówkach:

 • edukacyjnych i oświatowych,
 • popularyzujących wiedzę historyczną,
 • zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w muzeach,
 • regionalnych (np. miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania),
 • związanych z aktywnością w przestrzeni społecznej i politycznej.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Jak wyglądają praktyki?

Słuchacze realizują  praktykę na podstawie skierowania z naszej Uczelni. Realizują ją indywidualnie w wybranych przez siebie placówkach.

W przypadku wprowadzenia w szkołach oraz na uczelni nauczania zdalnego Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki na odległość za pomocą stosowanych w szkole narzędzi.

 • Praktyki – wymiar/miejsce realizacji: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe

Dydaktyka historii w szkole podstawowej – 45 godz.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej-45 godz.

Dydaktyka historii oraz historii i teraźniejszości w szkole ponadpodstawowej – 45 godz.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej – 45 godz.

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, w godzinach od  8.00 – 18.00

 • Czym kończą się studia?

Aby ukończyć studia należy uzyskać pozytywne oceny z egzaminów oraz wymagane zaliczenia z przedmiotów objętych programem oraz przygotować pracę dyplomową (tematyka związana z nauczaniem). Praca dyplomowa będzie podlegała ocenie, nie będzie obrony.

 • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia będą realizowane stacjonarnie w sali wykładowej oraz zdalnie (synchronicznie) za pośrednictwem platformy MS Teams a także asynchronicznie na platformie Moodle.

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  17/30
Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-09-15
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-10
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; w sali wykładowej/synchronicznie MS Teams/asynchronicznie Moodle
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2050

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP, jest profesorem w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i absolwentką tej uczelni. Pracuje w Katedrze Edukacji Historycznej, a od 2019 r. pełni funkcję dyrektora IHiA. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z najnowszą historią Polski, powojennymi dziejami Krakowa oraz historią Nowej Huty analizowanymi w aspekcie historii społecznej i historii kobiet. Zajmuje się również dydaktyką historii i wos ze szczególnym uwzględnieniem przemian w edukacji historycznej i społecznej. Jest autorką książek i artykułów naukowych związanych m.in. z historią PRL, Krakowa oraz edukacją. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Dydaktyki Historii Komitetu Nauk Historycznych PAN, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych przy Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym oraz rzeczoznawcą MEN podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego.
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP
Kierownik studiów
dr Krzysztof Kloc, historyk pracujący w Katedrze Historii Najnowszej IHiA. Interesuje się dziejami polskiej irredenty XIX/XX w., historią polskiej dyplomacji oraz historią polityczną Polski Odrodzonej ze szczególnym uwzględnieniem obozu piłsudczykowskiego, dziejami Krakowa, a także biografistyką tego okresu. Stypendysta Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation (2013), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2016, 2018), ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016) oraz finalista Nagród Naukowych tygodnika „Polityka” (2015). Za książkę Michał Sokolnicki (1880-1967). Piłsudczyk - historyk - dyplomata laureat Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku, Nagrody Głównej w Konkursie ministra spraw zagranicznych na najlepszą książkę z zakresu historii polskiej dyplomacji oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
dr Krzysztof Kloc
dr Krzysztof Kloc
dr Jarosław Pietrzak - adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej IHiA. Autor rozprawy doktorskiej: Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694) - życie i działalność (Warszawa 2016 r.) oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w „Zapiskach Historycznych”, „Res Historica”, „Klio”, „Studiach Wilanowskich” oraz wydawnictwach monograficznych pod redakcją. Dwukrotny stypendysta Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn 2016, Rzym 2021) oraz Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu. Członek rady naukowej czasopisma “Eastern European Review” wydawanego przez L'Università degli Studi della Tuscia w Viterbo (Włochy). Współpracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Jego zainteresowania badawcze związane są historią, rolą i miejscem kobiet w społeczeństwie we wczesnej epoce nowożytnej od XVI do XVIII wieku, historią podróży, dziejami rodów magnackich oraz przemianami kultury dworskiej, w tym ceremoniałami.
dr Jarosław Pietrzak
dr Jarosław Pietrzak
dr Piotr Puchalski - adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej IHiA. Do Jego zainteresowań należą: historia imperiów kolonialnych od XVIII w., w tym Stanów Zjednoczonych; okres międzywojenny i powojenny do lat 70.; początki geopolityki w XX w.; ideologie totalitarne i filozofie polityczne; Cesarstwo Habsburgów. Poza historią także biologia ewolucyjna i psychologia. Prowadzi zajęcia z zakresu najnowszej historii Polski i świata, dziedzictwa kulturowego Ameryki Północnej, języka angielskiego, antropologii historycznej, historii mówionej, regionów turystycznych i powojennej polityki RFN. Dr Puchalski ma wiele hobby, na które z trudem znajduje czas pomiędzy pracą i lekturą książek historycznych. Jednym jest praca w ogródku, innym żeglarstwo, jeszcze innym bieganie i chodzenie na spacery ze swoją suczką Chałką. Lubi grać w piłkę nożną, a w amerykańskim liceum i college’u uprawiał zapasy, do czego planuje kiedyś wrócić. Kocha pracę wykładowcy i naukowca, którą uznaje za spełnienie marzeń i połączenie przyjemnego z pożytecznym.
dr Piotr Puchalski
dr Piotr Puchalski
dr hab. Marek Herma, prof. UP - absolwent studiów historycznych (specjalność nauczycielska) w Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej Alma Mater obronił doktorat (1997). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia powszechna XIX i XX wieku, historia Polski XIX i XX w., uzyskał w 2011 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2000 r. pracownik tejże uczelni, od 2012 r. profesor nadzwyczajny UP. Obecnie pracuje w Katedrze Historii Najnowszej Instytutu Historii i Archiwistyki. Od 2015 r. sekretarz Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU (Oddział Krakowski). Prowadzi badania z zakresu historii wojen morskich i morskiej sztuki wojennej w XIX i XX wieku, geopolityki i geostrategii w XX wieku, biografistyki morskiej ze szczególnym uwzględnieniem postaci Polaków, którzy w okresie zaborów służyli w marynarce wojennej Imperium Rosyjskiego, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę budowali zręby Marynarki Wojennej oraz Marynarki Handlowej Drugiej Rzeczypospolitej. Jest autorem ponad 50 prac naukowych, w tym 2 monografii oraz ponad 20 publikacji popularnonaukowych. Aktywność naukowo-badawczą łączy z działalnością dydaktyczną prowadząc wykłady z zakresu historii powszechnej XX w., wojen morskich w XX w. (wykład monograficzny), problemów współczesnego świata, dziejów integracji europejskiej, dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w dobie współczesnej.
dr hab. Marek Herma, prof. UP
dr hab. Marek Herma, prof. UP
dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP - profesor uczelni w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii IHiA. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą: mobilność i migracje, historia społeczno-gospodarcza, mikrohistoria, archiwistyka społeczna. Prowadzi zajęcia z zakresu demografii historycznej, rozproszonego dziedzictwa archiwalnego, digitalizacji materiałów archiwalnych, genealogii, a także dziedzictwa kulturowego wsi polskiej.
dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP
dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP
dr Mateusz Drozdowski - adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej IHiA, absolwent stosunków międzynarodowych oraz historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z odbudową państwa polskiego w latach I wojny światowej oraz w pierwszych latach niepodległości (zarówno w kontekście międzynarodowym, jak i wewnętrznym), a także historią Krakowa, szczególnie w okresie II wojny światowej. Autor monografii poświęconej Naczelnemu Komitetowi Narodowemu – organizacji, która stanowiła polityczne oraz logistyczne zaplecze Legionów Polskich w czasie I wojny światowej. W swojej pracy dydaktycznej chętnie odwołuje się też do swoich doświadczeń z dziedziny turystyki (wieloletni pilot wycieczek, przewodnik po Krakowie oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau).
dr Mateusz Drozdowski
dr Mateusz Drozdowski
dr Adrian Szopa - adiunkt w Katedrze Historii Starożytnej IHiA. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia magisterskie na kierunku filologia klasyczna w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu. Interesuje się okresem późnej starożytności oraz wczesnego Bizancjum, szczególnie interesują go zagadnienia związane z asymilacją barbarzyńców na terenie państwa rzymskiego oraz literatura panegiryczna tego okresu.
dr Adrian Szopa
dr Adrian Szopa
dr Dorota Żurek - adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecznej IHiA. Prowadzi badania nad dziejami miast i mieszczaństwa małopolskiego w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. W oparciu o księgi miejskie bada zagadnienia związane ze zmianami przestrzeni miejskiej, religijnością, pozycją kobiet, rodziną mieszczańską. Jest autorką książki poświęconej dziejom Chrzanowa, rozdziałów dotyczących średniowiecza w monografiach Oświęcimia i Kęt oraz licznych artykułów naukowych poświęconych tematyce miejskiej. Pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej dla szkół podstawowych oraz zasiada w Radzie Muzeum w Chrzanowie. W ramach działalności popularyzatorskiej prowadzi wykłady dla dzieci i młodzieży szkolnej.
dr Dorota Żurek
dr Dorota Żurek
dr Marcin Gadocha - adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej IHiA. Jego zainteresowania badawcze to: historia społeczna i gospodarcza miast (szczególnie Lwowa i Krakowa), turystyka kulinarna oraz dzieje pokarmów. Prowadzone zajęcia: Historia nowożytna Polski; Ustrój i administracji Polski XVI- XVIII wieku, Dzieje prasy nowożytnej; Kultura i tradycja dawnych Kresów Wschodnich, Historia pokarmów i turystyka kulinarna. Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Członek Komisji Historycznej O/PAN w Krakowie i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor książek, m. in.: „Urzędnicy miejscy Biecza, do roku 1772”, „Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym”.
dr Marcin Gadocha
dr Marcin Gadocha

Dlaczego z nami

Pomagamy zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnych przedmiotów.

Nasi absolwenci, zdobytą wiedzę oraz umiejętności, będą mogli wykorzystać ucząc historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

Uniwersytet Pedagogiczny posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli i jest najlepszą uczelnią pedagogiczną w Polsce. Zaś w Instytucie Historii i Archiwistyki zatrudnieni są doskonali specjaliści w swojej dyscyplinie naukowej, co gwarantuje nie tylko wysoki poziom badań, ale również efektywne i ciekawe zajęcia, które mają bezpośredni związek z praktyką szkolną.

Jednym z elementów kształcenia na studiach podyplomowych są zajęcia terenowe oraz warsztaty studyjne. Studenci wyjeżdżają do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, Wrocławia, Warszawy czy Sandomierza. Zwiedzają również krakowskie muzea i miejsca pamięci przygotowując się do prowadzenia zajęć poza szkołą.

Absolwenci o kierunku

"Zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych okazały się niezwykłą przygodą. Odbyło się wiele ciekawych wykładów oraz ćwiczeń. Na szczególną uwagę zasługują zajęcia z historii starożytnej (prof. M. Wilczyński) oraz z historii XIX wieku (prof. K. Karolczak). To, co urzekło mnie podczas zajęć, to pokazywanie historii jako opowieści o ludziach, ich przeżyciach, działaniach. Nie były to suche fakty (daty i miejsca), lecz barwna opowieść o świecie. W końcu problemy egzystencjalne zawsze są te same. Dobra była również organizacja zajęć oraz nieoceniona pomoc opiekuna studiów Pani Dr Agnieszki Chłosty-Sikorskiej. W pamięci zostają także interesujące wyjazdy do Wrocławia, Warszawy”.
„Okres studiów podyplomowych z historii i wosu wspominam cudownie. Bardzo intensywny czas, dużo nauki, ale mnóstwo nowych doznań. Ale nie byłoby to możliwe bez naszego opiekuna i mentora pani doktor Agnieszki Chłosty- Sikorskiej. To Ona sprawiła, że historia to teraz oprócz przedmiotu, który uczę wielka pasja. Polecam te studia każdemu. Chętnie bym wróciła. Moja grupa też była cudowna.”
„W 2018 roku zakończyłam studia podyplomowe na kierunku Historia i wiedza o społeczeństwie. Opiekunem naszej grupy była Pani dr Agnieszka Chłosta-Sikorska. Z czystym sumieniem mogę zapewnić, iż nie był to stracony czas. Zdobyłam wiedzę oraz umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne z zakresu historii oraz wos`u. Także nasz Opiekunka roku sprawdziła się w każdej sytuacji i służyła nam zawsze cenną radą i pomocą. Polecam zarówno Uczelnię jak i całą Kadrę Wykładowców.”

Kontakt