Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Rekrutacja
)

Cel studiów

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów różnych kierunków studiów do pracy we współczesnej biurowości lub
w archiwach bieżących rozmaitych instytucji. Swoją ofertę kierujemy również do pracowników tego typu komórek organizacyjnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak
i elektroniczną.

Program

Nasz program studiów skupia się na teoretycznych i praktycznych problemach współczesnej archiwistyki oraz bardzo szeroko pojętego zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną.

Program uzupełniają kursy z zakresu informatologii, co w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego pozwala nabyć kompetencje przydatne w wykonywaniu każdej profesji.

Dodatkowo przewidziano 60 godzin praktyk zawodowych – osoby zatrudnione w kancelariach i archiwach mogą być
z obowiązku ich odbycia zwolnione.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 • stopień licencjata (6 poziom PRK) dowolnego kierunku studiów; wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia

lub:

 • stopień magistra (7 poziom PRK) dowolnego kierunku studiów; wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Studia przeznaczone są dla osób planujących podjęcie pracy w kancelariach (sekretariatach) instytucji, np. urzędów lub w ich archiwach bieżących (archiwach zakładowych, składnicach akt) oraz dla osób pracujących w tego typu komórkach organizacyjnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty zatrudnionego w archiwum bieżącym oraz przygotują do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego gromadzących i przetwarzających dokumentację oraz informację. Przygotowują do pracy w zawodzie specjalisty zarządzania dokumentacją (zawód oficjancie uznany przez Ministerstwo Pracy w 2016 r.) m.in. na stanowisku koordynatora czynności kancelaryjnych (wprowadzone w urzędach w 2011 r.)

Najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia  odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia będą odbywały się w sali wykładowej/synchronicznie MS Teams/asynchronicznie Moodle.

 • Jak wyglądają praktyki

60 godzin praktyk, miejsce realizacji wybiera Słuchacz indywidualnie – kancelaria lub archiwum. W przypadku trudności ze znalezieniem instytucji, Kierownik ds. praktyk pomoże Słuchaczowi w znalezieniu odpowiedniej placówki. Praktyka realizowana jest w drugim semestrze. Jest to praktyka nieciągła, można ją realizować przez cały okres trwania semestru.

 • Czym kończą się studia?

Aby ukończyć studia należy uzyskać pozytywne oceny z egzaminów oraz wymagane zaliczenia z przedmiotów objętych programem.

W ramach seminarium dyplomowego (realizowanego w II semestrze) Słuchacze piszą krótką pracę na uzgodniony z prowadzącym temat. Na ostatnich zajęciach praca jest omawiana i oceniana. Ocena z pracy końcowej  jest podstawą do wystawienia oceny z seminarium dyplomowego.

Planowane terminy zjazdów:

semestr I: 28/29 X, 18/19 XI, 2/3 XII, 16-17 XII 2023 r.; 13/14 I, 27/28 I 2023 r.
semestr II: 9/10 III, 23/24 III, 13/14 IV, 11/12 V, 25/26 V, 8/9 VI 2024 r.

Dolny/Górny limit przyjęć:  20/22

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez np. pracodawcę, uczelnię itp.
 5. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-28
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia będą odbywały się w sali wykładowej/synchronicznie MS Teams/asynchronicznie Moodle.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. wgraj zdjęcie
  3. dane o wykształceniu
  4. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  5. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna).
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dopilnuj aby na dokumencie wydrukowało się również Twoje zdjęcie uprzednio wgrane do systemu)  (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez np. pracodawcę, uczelnię itp.
  5. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@uken.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1700

Terminy rat

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 2 grudnia 2024 r.,
III rata – do 17 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r.

Kadra

dr Bartosz Drzewiecki - Kierownik studiów podyplomowych z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz przewodniczący Kierunkowej Rady Programowej ds. Jakości Kształcenia dla kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo. Historyk i archiwista, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze to dzieje kancelarii i archiwów oraz historia społeczna i gospodarcza Polski. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
dr Bartosz Drzewiecki
dr Bartosz Drzewiecki
Kierownik studiów
Jego zainteresowania naukowe obejmują archiwistykę społeczną, archiwa i biblioteki cyfrowe, jak również archiwa kościelne ze specjalnym uwzględnieniem archiwów parafialnych. Nadto zajmuje się genealogią, digitalizacją i regionalistyką. Prowadzi również badania z zakresu historii społecznej i demografii historycznej XV–XIX wieku. Jest autorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, w tym monografii: Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI–XVIII wieku, Kraków 2019.
dr hab. Mateusz Wyżga
dr hab. Mateusz Wyżga
Zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność archiwistyka i zarządzenie dokumentacją. Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Robótki obroniła w 2012 r. w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest absolwentką studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe to zarządzanie dokumentacją w kancelarii i w archiwum bieżącym, w tym elektroniczne zarządzanie dokumentacją oraz kwestie kancelaryjno-archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwości. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości i Polskiego Towarzystwa Historycznego.
dr Dorota Drzewiecka
dr Dorota Drzewiecka
Autor ponad 80 artykułów naukowych publikowanych m.in. na łamach czasopism: „Archeion”, „Archiwa-Kancelarie-Zbiory”, „Archiwista Polski”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Wiadomości Historyczne”. Zainteresowania badawcze: działalność edukacyjna archiwów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze szkołami, prace publiczne archiwów, archiwoznawstwo, nowe trendy w archiwistyce, dzieje księgozbiorów prywatnych w XVIII i XIX w.
dr Hubert Mazur
dr Hubert Mazur
Adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, koordynator archiwistycznych praktyk zawodowych. Naukowo zajmuje się dokumentacją współczesną ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji audiowizualnej. W działalności dydaktycznej skupia się na zagadnieniach związanych ze współczesną kancelarią, postępowaniem z dokumentacją na przedpolu archiwalnym oraz kształtowaniem zasobu archiwalnego, a także procesami usprawniania zarządzania dokumentacją.
dr Magdalena Niedźwiedzka
dr Magdalena Niedźwiedzka
Historyk i demograf, absolwent studiów podyplomowych w zakresie infobrokeringu i wywiadu rynkowego. Specjalizuje się w wykorzystaniu narzędzi informatycznych i metod analizy danych w pozyskiwaniu i przetwarzaniu historycznych i współczesnych zasobów informacyjnych. Laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.
dr Bartosz Ogórek
dr Bartosz Ogórek
Absolwentka archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorantka na tymże wydziale. Przygotowuje rozprawę doktorską z pogranicza archiwistyki i informatologii dotyczącą usług informacyjnych świadczonych przez archiwa. Od 2019 r. jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii archiwalnej oraz informacyjnego wymiaru archiwistyki, informacji naukowej ze szczególnym naciskiem na badania użytkowników informacji archiwalnej.
mgr Monika Cołbecka
mgr Monika Cołbecka
Katarzyna Jaskółka-Leśniak – kierownik Oddziału I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego Archiwum Narodowego w Krakowie, wieloletni praktyk w obszarze nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym.
Katarzyna Jaskółka-Leśniak
Katarzyna Jaskółka-Leśniak
Mateusz Drozdowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, absolwent stosunków międzynarodowych oraz historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z historią XX w. Autor monografii poświęconej Naczelnemu Komitetowi Narodowemu, wieloletni pilot wycieczek, przewodnik po Krakowie oraz po Muzeum Auschwitz-Birkenau.
dr Mateusz Drozdowski
dr Mateusz Drozdowski
Jakub Pieczara – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Jego zainteresowania naukowe obejmują demografię, która jest nieodzownie połączona z analizą materiałów archiwalnych, szczególnie tych znajdujących się w archiwach parafialnych. Dodatkowo zajmuje się genealogią i regionalistyką.
dr Jakub Pieczara
dr Jakub Pieczara

Dlaczego z nami

Naszymi partnerami są archiwa państwowe (Archiwum Narodowe w Krakowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz wiele urzędów (np. Urząd Miasta Krakowa, Urząd Statystyczny w Krakowie) i innych instytucji czy przedsiębiorstw sektora prywatnego. Nasza współpraca polega m.in. na możliwości odbywania praktyk zawodowych w wybranych przez studentów instytucjach.

Inną formę przybrała współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, w którym stworzono stosowany coraz powszechniej w polskich urzędach system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Uniwersytet Pedagogiczny jako jedna z zaledwie kilku uczelni w kraju uzyskał zgodę na wykorzystywanie tego systemu w celach dydaktycznych.

Absolwenci o kierunku

Kontakt