Nowe standardy kształcenia nauczycieli

 

Zapraszamy na studia podyplomowe, po których uzyskasz kwalifikacje, które nie będą zakwestionowane.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (treść rozporządzenia MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r.)

Rozporządzenie określa trzy standardy:

  • Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej);
  • Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Wszystkie programy studiów podyplomowych organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie są dostosowane do nowego stanu prawnego.

Zakres merytoryczny studiów podyplomowych oraz godziny poszczególnych zajęć i praktyk odzwierciedlają wymagania określone w Rozporządzeniu. Nasza Uczelnia spełnia także wymogi dotyczące kadry prowadzącej zajęcia w ramach studiów podyplomowych i zgodnie z zapisami: „W kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela prowadzonym na studiach podyplomowych biorą udział wyłącznie osoby uczestniczące w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, prowadzonym przez uczelnię w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku odpowiadającym zakresowi kształcenia na studiach podyplomowych”.

 

Rozporządzenie MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadza istotne zmiany m.in. w zakresie kształcenia nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej). Zgodnie z nowymi standardami ww kwalifikacje będzie można uzyskać realizując studia wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Nowy standard kształcenia nauczycieli nie przywiduje prowadzenia studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Z uwagi na liczne zapytania w sprawie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej poniżej zamieszczamy informację Ministerstwa zamieszczoną na stronie: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie

Uczelnia, na którą chcę się zrekrutować, ma w swojej ofercie studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – startują we wrześniu tego roku. Wiem, że od 1 października obowiązują nowe zasady kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III. Czy jeżeli uczelnia rozpocznie kształcenie na studiach podyplomowych we wrześniu (a więc przed 1 października), to czy będę mogła pracować w przedszkolu lub w szkole? Czy uzyskam uprawnienia?

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej od roku akademickiego 2019/2020, czyli od 1 października 2019 r. możliwe jest wyłącznie na studiach wyższych w ramach jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. 3 sierpnia 2019 r. wszedł w życie nowy standard kształcenia nauczycieli, który nie przywiduje studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 66) rok akademicki trwa od 1 października do 30 września i dzieli się na dwa semestry. Tym samym semestr studiów (zarówno studiów wyższych, jak studiów podyplomowych) rozpoczyna się 1 października. Uczelnie nie mogą więc oferować kształcenia w terminie innym niż wskazany w ustawie.

Z uwagi na powyższe, w ocenie ministerstwa, szkoły wyższe, w odniesieniu do roku akademickiego 2019/2020 i kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, powinny przeprowadzać rekrutację wyłącznie na studia wyższe (jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”), bowiem studia podyplomowe z tego zakresu zostały z tej możliwości wykluczone.

Rozpoczęcie kształcenia przed 1 października 2019 r. (np. 30 września 2019 r.) na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej w wczesnoszkolnej może skutkować późniejszymi problemami absolwentów w uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej.

Podstawa prawna: Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.); rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450). [odp. 11.09.2019]